Zvýšení kvality základního uměleckého vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP, komunitně osvětová setkání, tandemovou výuku a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010464

Menu