Přijímací řízení – forma a průběh viz. níže

 • Průběh a forma přijímacích zkoušek do hudebního oboru

Příjímací proces žáků probíhá formou přátelského rozhovoru s dětmi i rodiči, pozorováním dětí a zadání drobných úkolů:

 1. dítě zazpívá jednoduchou lidovou píseň, například Halí, belí; Ovčáci, čtveráci; Skákal pes;

    Travička zelená; Pec nám spadla atd.

 1. pedagog zatleská krátký útvar – dítě po něm zopakuje 
 2. pedagog zahraje tón na klavíru – na slabiku „lá“  jej dítě zazpívá
 3. pedagog odpočítá do čtyř a dítě předvede pochodování v zadaném tempu
 • Průběh a forma přijímacích zkoušek do výtvarného oboru

Přijímací proces žáků probíhá formou odborného posouzení výtvarných prací uchazečů o studium.

 • Průběh a forma přijímacích zkoušek do tanečního oboru

Příjímací proces žáků probíhá formou přátelského rozhovoru s dětmi i rodiči, pozorováním dětí a zadání drobných úkolů:

 1. vytleskání jednoduchého rytmu
 2. provedení cviku, který předvede pedagog
 3. chůze v rytmu hudby
 4. pod vedením vyučující tanečního oboru improvizace na zadané téma – např. víla, čarodějnice

Děti si nemusí nic připravovat, s sebou pohodlné oblečení a přezůvky.

 • Průběh a forma přijímacích zkoušek do literárně-dramatického oboru

Příjímací proces žáků probíhá formou přátelského rozhovoru s dětmi i rodiči, pozorováním dětí a zadání drobných úkolů:

 1. komunikativnost a mluvní předpoklady (dítě je samostatné, navazuje kontakt s učitelem, je pozorné, řídí se instrukcemi)
 2. pohybové dispozice (dítě se volně a spontánně pohybuje v prostoru, svůj pohybový projev přizpůsobuje motivacím, které učitel zadává)
 3. kolektivní vnímání (dítě vnímá partnery v prostoru, spolupracuje při společném plnění jednoduchého zadaného úkolu)

Děti si nemusí nic připravovat, s sebou pohodlné oblečení a přezůvky.

Cílem ZUŠ není pouze příprava dětí na veřejná vystoupení, soutěže a další umělecké studium na VŠ. Cíle jsou zcela jiné – budování důležitých kompetencí pro život i práci, soustředění se na kvalitu života i vzdělávání, změna osobnosti žáků prosociálním směrem – rozvoj nového, lepšího člověka:

 • Intenzivněji vnímat, chápat a prožívat hudbu a další umění – v budoucnu si hudební produkcí třeba i přivydělávat.
 • Schopnost podřídit se zkušenějšímu staršímu pedagogovi a chápat jeho učební styl, je to základ respektu k budoucím nadřízeným.
 • Přiblížit umění mnoha lidem a umožnit nové způsoby interpretace.
 • Posílit vnímání krásy, estetiky, etiky.
 • Rozvoj pravé hemisféry, smyslu pro harmonii, rytmus, ladění, spontaneity, tvořivosti, posílení radosti ze života (posílení nervových spojů v mozku) – děti lépe prospívají i v jiných oblastech života.
 • Intenzivnější vnímání projevů přírody, šumění stromů, vůni květin, zvuků živočichů, zvuků řek i moře, posílení a využívání intuice – využívání energie a úsilí předchozích generací a přidání své práce do řeky života.
 • Posílení vůle, kázně, vytrvalosti, trpělivosti, sebeovládání, koncentrace pozornosti, které jsou důležité i pro budoucí práci. Dosahování stavu flow – úplné ponoření se do činnosti.
 • Efektivnější využívání svého času, dochvilnost, pokora k lidem i umění.
 • Posílení vnitřní motivace, radosti z vykonané činnosti bez ohledu na odměnu. Žák se snaží dosáhnout vrcholu svých možností vzhledem ke svým schopnostem a možnostem.
 • Umožňuje a prohlubuje schopnost empatického naslouchání, vedení dialogu, ohleduplné komunikace, bez chvástání a nadměrné aktivace EGA.
 • Bavit lidi, vyvolávat dobré nálady a optimismus, pozitivní myšlení a chuť do činností. Umění umí zklidnit mnoho lidí v dnešním hektickém světě.
 • Snižuje závist, pomluvu, kritiku těch, kteří jsou úspěšnější, projekci, negativní myšlení, reaktivní reakce, zlepšuje nezávislost na pochvale, ocenění od druhých lidí, podporuje toleranci k odlišným názorům.
 • Získání pedagogických dovedností, které využijí, pokud budou pokračovat ve výuce umění.
 • Posílení ochoty a schopnost se celoživotně vzdělávat.
 • Žákům navštěvující ZUŠ jde lépe studium cizích jazyků.
 • Výuka kolektivní hry je učí a vychovává týmové spolupráci.
 • Budování pozitivního charakteru, svědomí, slušnosti, čestnosti, poctivosti, mírnosti, tolerance, spravedlnosti, sebepoznávání, předcházení nudě a depresi.
Menu