ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je realizováno podle pravidel, které upravuje vyhláška č. 73/2005 Sb., podle které je žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vyhotoven individuální vzdělávací plán dle jejich potřeb na každý školní rok. Žákovy speciální vzdělávací potřeby jsou uznány na základě diagnostiky pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra a žádosti zákonných zástupců žáka.

Menu