1. Žák je povinen chodit na všechny pravidelné i mimořádné zkoušky, účastnit se všech akcí souboru a soustředění.
 2. Na zkoušky žák chodí včas, nejméně však 5min před jejím začátkem, aby se stihnul dojít si na toaletu apod. Také je povinen přezouvat se. Před vstupem do třídy vypíná mobilní telefon.
 3. Pokud žák přijde pozdě, vyčká za dveřmi do skončení hrané skladby a při vstupu do třídy se ihned omluví.
 4. Do vyučování si nosí noty, obyčejnou tužku, gumu a desky na noty.
 5. Pokud je žák nucen setrvávat v budově delší dobu před zahájením výuky, chová se tiše, v souladu se školním řádem ZUŠ, aby tak nerušil ostatní výuku. V opačném případě by mohl být ze školy vykázán jejími pracovníky (učitelé, uklizečka apod.) a vpuštěn 10min před zahájením jeho hodiny (v ZUŠ není systém přestávek jako v ostatních školách, proto nelze výuku ostatních rušit). Žák se také před výukou zdržuje ve vyhrazených prostorách (na chodbě).
 6. Na koncerty a vystoupení žák používá vhodné sváteční oblečení a obuv.
 7. Každá nepřítomnost bude:
  oznámena vyučujícímu předem a potvrzena rodiči v žákovské knížce, jinak na ni nebude brán zřetel!
  omlouvat se lze také písemně, a to formou sms, Skype či e-mailem, lze kdykoliv zavolat vyučujícímu nebo do kanceláře školy
  NEOMLUVENÁ neúčast na koncertě znamená neomluvenou hodinu (přičemž za omluvu nelze považovat rodinné oslavy, návštěvy a podob. – pouze nemoc )
  Pokud žák řádně navštěvuje základní docházku do školy, NELZE ho omluvit z důvodu nemoci
 8. Před důležitými koncerty či soutěžemi je žák v případě dlouhodobější nepřítomnosti povinen absolvovat přezkoušení z daného repertoáru.
 9. Za opakované zapomínání nebo ztrátu not žák zaplatí poplatek 1Kč za okopírovanou stránku.
 10. Bez svolení vyučujícího NESMÍ předat notový materiál získaný v ZUŠ jiným osobám a provozovat tyto skladby mimo akce ZUŠ.
 11. Na zkouškách nevyrušuje, pokud chce něco říci, přihlásí se a nevykřikuje.

Stvrzujeme svými podpisy, že jsme byli seznámeni se souborovými pravidly, souhlasíme s nimi a budeme se dle nich řídit.

Menu