Přehled podmínek vzdělávání a provozu ZUŠ Třešť ve školním roce 2021/2022 s ohledem na situaci kolem COVID-19

Tento přehled je nedílnou součástí školního řádu v tomto školním roce a upřesňuje aktuální podmínky, zásady a doporučení pro žáky a rodiče ZUŠ Třešť pro následující období školního roku. Tento přehled bude průběžně upravován podle aktuální situace a měl by eliminovat rizika přenosu COVID-19 při výuce.

PRO ŽÁKY:

 • Veškerá individuální i kolektivní výuka na ZUŠ Třešť probíhá od 1. 9. 2021 prezenčně. Výuka všech předmětů a oborů bude zahájena od středy 8. 9. 2021.
 • Jednotnou virtuální komunikační platformou pro žáky i učitele ZUŠ Třešť zůstává i nadále MS Teams

(bude využíván dle preferencí učitelů ke komunikaci s žáky, sdílení materiálů či k distanční výuce, pokud by byla z důvodu zhoršení epidemiologické situace zavedena).

 • Žáci (ale i jiné osoby) s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do školy přísně zakázán!
 • Při nástupu do školy není třeba předkládat prohlášení o bezinfekčnosti a u žáků ZUŠ není prováděno testování.
 • Žáci do budovy školy přicházejí tak, aby se před začátkem výuky nemuseli v prostorách školy delší dobu zdržovat a po skončení výuky opouštějí budovu školy co nejdříve.
 • Žáci si neprodleně po příchodu do školy (před vstupem do učebny) vydezinfikují ruce (při vstupu do prostor školy je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem).
 • Během výuky nemusejí žáci mít nasazenou roušku/respirátor. Při pohybu ve společných prostorách školy (chodby, toalety) povinnost nosit roušku/respirátor zůstává.
 • Po příchodu do školy má žák povinnost se přezout nebo použít návleky (ty jsou přímo u vstupu do školy nebo u výtahu).
 • V průběhu výuky žáci zachovávají podle pokynů učitele dostatečný vzájemný odstup a dodržují zásady osobní a respirační hygieny (pokud je nutné kašlat a kýchat, pak nejlépe do jednorázového kapesníku, který neprodleně vyhodí do koše a poté si ruce vydezinfikují).

PRO RODIČE:

 • Vstup do prostor školy je umožněn doprovázejícím osobám žáků v nezbytných případech a tyto osoby se ve společných prostorách školy pohybují pouze s nasazenou rouškou a ve škole se nadále nezdržují.
 • Rodiče žáků, kteří nenechají své děti testovat (ve školách či jinde), budou neprodleně informovat o této skutečnosti svého učitele daného předmětu na ZUŠ Třešť. Tito žáci se mohou účastnit výuky pouze v roušce či respirátoru a nemají nárok na distanční výuku.
 • Další změny podmínek, zásad a doporučení mohou být aktuálně zaváděny v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví nebo v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS (příp. na celostátní úrovni MZ a MŠMT ČR).
 • O těchto změnách bude vedení školy zákonné zástupce informovat prostřednictvím internetových stránek školy nebo emailovou poštou prostřednictvím učitelů.
 • Po výuce jsou prostory školy každý den uklizeny za využití dezinfekčních přípravků (dezinfekce povrchů a předmětů, používaných ve výuce, kliky u dveří, spínače světla, počítačové klávesnice, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka zásobníků mýdel apod.).
Menu